کمترین: 
25.96
بیشترین: 
27.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27.41
زمان: 
1/22 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 22 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 27.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 11:08","price":26.09},{"date":"1398/01/22 11:32","price":26.11},{"date":"1398/01/22 12:08","price":26.16},{"date":"1398/01/22 12:32","price":26.09},{"date":"1398/01/22 13:08","price":26.06},{"date":"1398/01/22 13:32","price":25.96},{"date":"1398/01/22 14:08","price":26.05},{"date":"1398/01/22 14:32","price":26.22},{"date":"1398/01/22 15:08","price":26.47},{"date":"1398/01/22 15:32","price":26.38},{"date":"1398/01/22 16:08","price":26.52},{"date":"1398/01/22 16:32","price":26.45},{"date":"1398/01/22 17:08","price":26.35},{"date":"1398/01/22 17:32","price":26.53},{"date":"1398/01/22 18:08","price":26.44},{"date":"1398/01/22 19:08","price":26.54},{"date":"1398/01/22 19:32","price":26.91},{"date":"1398/01/22 20:08","price":27.04},{"date":"1398/01/22 20:32","price":27.3},{"date":"1398/01/22 21:08","price":27.41}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399