کمترین: 
13731
بیشترین: 
13740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13731
زمان: 
1/22 16:00
قیمت دلار امروز 22 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 22 فروردین 1398 , 13731 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 11:00","price":13731},{"date":"1398/01/22 12:00","price":13740},{"date":"1398/01/22 13:00","price":13736},{"date":"1398/01/22 14:00","price":13740},{"date":"1398/01/22 15:00","price":13738},{"date":"1398/01/22 16:00","price":13731}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399