کمترین: 
2.655
بیشترین: 
2.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.671
زمان: 
1/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2.671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:08","price":2.7},{"date":"1398/01/22 00:32","price":2.699},{"date":"1398/01/22 01:32","price":2.7},{"date":"1398/01/22 03:08","price":2.697},{"date":"1398/01/22 04:08","price":2.699},{"date":"1398/01/22 04:32","price":2.7},{"date":"1398/01/22 05:08","price":2.696},{"date":"1398/01/22 05:32","price":2.699},{"date":"1398/01/22 06:08","price":2.698},{"date":"1398/01/22 06:32","price":2.696},{"date":"1398/01/22 07:08","price":2.699},{"date":"1398/01/22 08:08","price":2.697},{"date":"1398/01/22 08:32","price":2.699},{"date":"1398/01/22 09:32","price":2.704},{"date":"1398/01/22 10:32","price":2.705},{"date":"1398/01/22 11:08","price":2.702},{"date":"1398/01/22 11:32","price":2.703},{"date":"1398/01/22 12:08","price":2.704},{"date":"1398/01/22 13:08","price":2.706},{"date":"1398/01/22 13:32","price":2.704},{"date":"1398/01/22 14:08","price":2.706},{"date":"1398/01/22 14:32","price":2.703},{"date":"1398/01/22 15:08","price":2.707},{"date":"1398/01/22 15:32","price":2.704},{"date":"1398/01/22 16:08","price":2.71},{"date":"1398/01/22 16:32","price":2.7},{"date":"1398/01/22 17:08","price":2.691},{"date":"1398/01/22 17:32","price":2.68},{"date":"1398/01/22 18:08","price":2.679},{"date":"1398/01/22 19:08","price":2.68},{"date":"1398/01/22 19:32","price":2.692},{"date":"1398/01/22 20:08","price":2.699},{"date":"1398/01/22 20:32","price":2.671},{"date":"1398/01/22 21:08","price":2.667},{"date":"1398/01/22 21:32","price":2.664},{"date":"1398/01/22 22:08","price":2.655},{"date":"1398/01/22 22:32","price":2.659},{"date":"1398/01/22 23:08","price":2.66},{"date":"1398/01/22 23:32","price":2.671}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399