کمترین: 
2.0175
بیشترین: 
2.0605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.026
زمان: 
1/22 23:32
قیمت بنزین امروز 22 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2.026 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:08","price":2.0602},{"date":"1398/01/22 00:32","price":2.0578},{"date":"1398/01/22 01:08","price":2.058},{"date":"1398/01/22 01:32","price":2.0585},{"date":"1398/01/22 02:08","price":2.06},{"date":"1398/01/22 03:08","price":2.0593},{"date":"1398/01/22 03:32","price":2.0585},{"date":"1398/01/22 04:08","price":2.0575},{"date":"1398/01/22 04:32","price":2.0565},{"date":"1398/01/22 05:32","price":2.0575},{"date":"1398/01/22 06:08","price":2.0605},{"date":"1398/01/22 06:32","price":2.0585},{"date":"1398/01/22 07:08","price":2.057},{"date":"1398/01/22 07:32","price":2.0566},{"date":"1398/01/22 08:08","price":2.054},{"date":"1398/01/22 08:32","price":2.052},{"date":"1398/01/22 09:08","price":2.0525},{"date":"1398/01/22 09:32","price":2.0515},{"date":"1398/01/22 10:08","price":2.052},{"date":"1398/01/22 11:08","price":2.05},{"date":"1398/01/22 11:32","price":2.0495},{"date":"1398/01/22 12:08","price":2.0472},{"date":"1398/01/22 12:32","price":2.0461},{"date":"1398/01/22 13:08","price":2.0498},{"date":"1398/01/22 13:32","price":2.05},{"date":"1398/01/22 14:32","price":2.0487},{"date":"1398/01/22 15:08","price":2.0465},{"date":"1398/01/22 15:32","price":2.0473},{"date":"1398/01/22 16:08","price":2.0431},{"date":"1398/01/22 16:32","price":2.0427},{"date":"1398/01/22 17:08","price":2.042},{"date":"1398/01/22 17:32","price":2.0465},{"date":"1398/01/22 18:08","price":2.0415},{"date":"1398/01/22 19:08","price":2.0325},{"date":"1398/01/22 19:32","price":2.0375},{"date":"1398/01/22 20:08","price":2.0368},{"date":"1398/01/22 20:32","price":2.037},{"date":"1398/01/22 21:08","price":2.0247},{"date":"1398/01/22 21:32","price":2.0197},{"date":"1398/01/22 22:08","price":2.0175},{"date":"1398/01/22 22:32","price":2.0226},{"date":"1398/01/22 23:08","price":2.0313},{"date":"1398/01/22 23:32","price":2.026}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398