کمترین: 
628.38
بیشترین: 
635.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630.38
زمان: 
1/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 630.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:08","price":635.38},{"date":"1398/01/22 00:32","price":635.13},{"date":"1398/01/22 05:08","price":634.38},{"date":"1398/01/22 05:32","price":634.88},{"date":"1398/01/22 06:08","price":635.63},{"date":"1398/01/22 06:32","price":635.38},{"date":"1398/01/22 07:08","price":634.88},{"date":"1398/01/22 07:32","price":634.38},{"date":"1398/01/22 08:08","price":633.38},{"date":"1398/01/22 09:08","price":633.63},{"date":"1398/01/22 10:08","price":633.88},{"date":"1398/01/22 10:32","price":633.63},{"date":"1398/01/22 11:08","price":633.38},{"date":"1398/01/22 12:08","price":632.88},{"date":"1398/01/22 12:32","price":632.38},{"date":"1398/01/22 13:08","price":634.63},{"date":"1398/01/22 13:32","price":633.38},{"date":"1398/01/22 14:08","price":633.63},{"date":"1398/01/22 14:32","price":633.38},{"date":"1398/01/22 15:08","price":633.63},{"date":"1398/01/22 15:32","price":633.13},{"date":"1398/01/22 16:08","price":632.63},{"date":"1398/01/22 16:32","price":631.63},{"date":"1398/01/22 17:08","price":630.88},{"date":"1398/01/22 17:32","price":632.38},{"date":"1398/01/22 18:08","price":633.63},{"date":"1398/01/22 19:08","price":632.88},{"date":"1398/01/22 19:32","price":633.88},{"date":"1398/01/22 20:08","price":633.63},{"date":"1398/01/22 20:32","price":631.13},{"date":"1398/01/22 21:08","price":629},{"date":"1398/01/22 21:32","price":628.88},{"date":"1398/01/22 22:08","price":628.38},{"date":"1398/01/22 22:32","price":629.88},{"date":"1398/01/22 23:08","price":629.63},{"date":"1398/01/22 23:32","price":630.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398