کمترین: 
2.0605
بیشترین: 
2.0842
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0694
زمان: 
1/22 23:32
قیمت نفت کوره امروز 22 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 2.0694 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:08","price":2.0819},{"date":"1398/01/22 00:32","price":2.0812},{"date":"1398/01/22 01:08","price":2.0814},{"date":"1398/01/22 01:32","price":2.0817},{"date":"1398/01/22 02:08","price":2.0818},{"date":"1398/01/22 03:08","price":2.0819},{"date":"1398/01/22 03:32","price":2.0812},{"date":"1398/01/22 04:08","price":2.0797},{"date":"1398/01/22 04:32","price":2.0809},{"date":"1398/01/22 05:08","price":2.0801},{"date":"1398/01/22 05:32","price":2.0815},{"date":"1398/01/22 06:08","price":2.0842},{"date":"1398/01/22 06:32","price":2.0831},{"date":"1398/01/22 07:08","price":2.0817},{"date":"1398/01/22 07:32","price":2.0803},{"date":"1398/01/22 08:08","price":2.0772},{"date":"1398/01/22 08:32","price":2.0771},{"date":"1398/01/22 09:08","price":2.0777},{"date":"1398/01/22 09:32","price":2.0774},{"date":"1398/01/22 10:08","price":2.0788},{"date":"1398/01/22 10:32","price":2.0781},{"date":"1398/01/22 11:08","price":2.0766},{"date":"1398/01/22 11:32","price":2.0771},{"date":"1398/01/22 12:08","price":2.0758},{"date":"1398/01/22 12:32","price":2.0744},{"date":"1398/01/22 13:08","price":2.0801},{"date":"1398/01/22 13:32","price":2.0783},{"date":"1398/01/22 14:08","price":2.0767},{"date":"1398/01/22 14:32","price":2.0758},{"date":"1398/01/22 15:08","price":2.0774},{"date":"1398/01/22 15:32","price":2.0757},{"date":"1398/01/22 16:08","price":2.0728},{"date":"1398/01/22 16:32","price":2.0717},{"date":"1398/01/22 17:08","price":2.0698},{"date":"1398/01/22 17:32","price":2.0735},{"date":"1398/01/22 18:08","price":2.0785},{"date":"1398/01/22 19:08","price":2.0758},{"date":"1398/01/22 19:32","price":2.0812},{"date":"1398/01/22 20:08","price":2.0808},{"date":"1398/01/22 20:32","price":2.0737},{"date":"1398/01/22 21:08","price":2.0627},{"date":"1398/01/22 21:32","price":2.0612},{"date":"1398/01/22 22:08","price":2.0605},{"date":"1398/01/22 22:32","price":2.0671},{"date":"1398/01/22 23:08","price":2.0661},{"date":"1398/01/22 23:32","price":2.0694}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399