کمترین: 
70.62
بیشترین: 
71.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.85
زمان: 
1/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 70.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:08","price":71.68},{"date":"1398/01/22 00:32","price":71.61},{"date":"1398/01/22 01:08","price":71.62},{"date":"1398/01/22 01:32","price":71.6},{"date":"1398/01/22 02:08","price":71.59},{"date":"1398/01/22 03:08","price":71.58},{"date":"1398/01/22 05:08","price":71.51},{"date":"1398/01/22 05:32","price":71.56},{"date":"1398/01/22 06:08","price":71.66},{"date":"1398/01/22 07:08","price":71.57},{"date":"1398/01/22 07:32","price":71.54},{"date":"1398/01/22 08:08","price":71.44},{"date":"1398/01/22 09:32","price":71.43},{"date":"1398/01/22 10:08","price":71.47},{"date":"1398/01/22 10:32","price":71.48},{"date":"1398/01/22 11:08","price":71.42},{"date":"1398/01/22 11:32","price":71.44},{"date":"1398/01/22 12:08","price":71.34},{"date":"1398/01/22 12:32","price":71.28},{"date":"1398/01/22 13:08","price":71.44},{"date":"1398/01/22 13:32","price":71.38},{"date":"1398/01/22 14:08","price":71.33},{"date":"1398/01/22 14:32","price":71.29},{"date":"1398/01/22 15:08","price":71.25},{"date":"1398/01/22 15:32","price":71.22},{"date":"1398/01/22 16:08","price":71.12},{"date":"1398/01/22 16:32","price":71.09},{"date":"1398/01/22 17:08","price":71.03},{"date":"1398/01/22 17:32","price":71.17},{"date":"1398/01/22 18:08","price":71.3},{"date":"1398/01/22 19:08","price":71.17},{"date":"1398/01/22 19:32","price":71.31},{"date":"1398/01/22 20:08","price":71.34},{"date":"1398/01/22 20:32","price":71},{"date":"1398/01/22 21:08","price":70.67},{"date":"1398/01/22 21:32","price":70.68},{"date":"1398/01/22 22:08","price":70.62},{"date":"1398/01/22 22:32","price":70.81},{"date":"1398/01/22 23:32","price":70.85}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398