کمترین: 
63.36
بیشترین: 
64.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.61
زمان: 
1/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 فروردین 1398 , 63.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:08","price":64.48},{"date":"1398/01/22 00:32","price":64.44},{"date":"1398/01/22 01:08","price":64.46},{"date":"1398/01/22 01:32","price":64.44},{"date":"1398/01/22 02:08","price":64.47},{"date":"1398/01/22 03:08","price":64.43},{"date":"1398/01/22 03:32","price":64.38},{"date":"1398/01/22 04:08","price":64.36},{"date":"1398/01/22 04:32","price":64.38},{"date":"1398/01/22 05:08","price":64.32},{"date":"1398/01/22 05:32","price":64.36},{"date":"1398/01/22 06:08","price":64.42},{"date":"1398/01/22 06:32","price":64.4},{"date":"1398/01/22 07:08","price":64.34},{"date":"1398/01/22 07:32","price":64.36},{"date":"1398/01/22 08:08","price":64.27},{"date":"1398/01/22 08:32","price":64.28},{"date":"1398/01/22 10:08","price":64.32},{"date":"1398/01/22 10:32","price":64.31},{"date":"1398/01/22 11:08","price":64.28},{"date":"1398/01/22 11:32","price":64.27},{"date":"1398/01/22 12:08","price":64.18},{"date":"1398/01/22 12:32","price":64.06},{"date":"1398/01/22 13:08","price":64.17},{"date":"1398/01/22 14:08","price":64.14},{"date":"1398/01/22 14:32","price":64.08},{"date":"1398/01/22 15:08","price":64.03},{"date":"1398/01/22 15:32","price":64.02},{"date":"1398/01/22 16:08","price":64},{"date":"1398/01/22 16:32","price":64.03},{"date":"1398/01/22 17:08","price":63.84},{"date":"1398/01/22 17:32","price":64.02},{"date":"1398/01/22 18:08","price":64.06},{"date":"1398/01/22 19:08","price":63.77},{"date":"1398/01/22 19:32","price":63.84},{"date":"1398/01/22 20:08","price":63.78},{"date":"1398/01/22 20:32","price":63.55},{"date":"1398/01/22 21:08","price":63.36},{"date":"1398/01/22 21:32","price":63.48},{"date":"1398/01/22 22:08","price":63.42},{"date":"1398/01/22 22:32","price":63.55},{"date":"1398/01/22 23:08","price":63.56},{"date":"1398/01/22 23:32","price":63.61}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399