کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/22 23:40
قیمت dsعنوان امروز 22 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 22 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/22 00:00","price":0},{"date":"1398/01/22 00:00","price":0},{"date":"1398/01/22 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 00:30","price":0},{"date":"1398/01/22 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 00:35","price":0},{"date":"1398/01/22 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 01:00","price":0},{"date":"1398/01/22 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 01:30","price":0},{"date":"1398/01/22 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 01:35","price":0},{"date":"1398/01/22 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 02:00","price":0},{"date":"1398/01/22 02:00","price":0},{"date":"1398/01/22 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 02:30","price":0},{"date":"1398/01/22 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 02:35","price":0},{"date":"1398/01/22 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 03:00","price":0},{"date":"1398/01/22 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 03:30","price":0},{"date":"1398/01/22 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 03:35","price":0},{"date":"1398/01/22 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 04:00","price":0},{"date":"1398/01/22 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 04:30","price":0},{"date":"1398/01/22 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 04:35","price":0},{"date":"1398/01/22 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 05:00","price":0},{"date":"1398/01/22 05:00","price":0},{"date":"1398/01/22 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 05:30","price":0},{"date":"1398/01/22 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 05:35","price":0},{"date":"1398/01/22 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 06:00","price":0},{"date":"1398/01/22 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 06:30","price":0},{"date":"1398/01/22 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 06:35","price":0},{"date":"1398/01/22 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 07:00","price":0},{"date":"1398/01/22 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 07:30","price":0},{"date":"1398/01/22 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 07:35","price":0},{"date":"1398/01/22 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 08:00","price":0},{"date":"1398/01/22 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 08:30","price":0},{"date":"1398/01/22 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 08:35","price":0},{"date":"1398/01/22 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 09:00","price":0},{"date":"1398/01/22 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 09:30","price":0},{"date":"1398/01/22 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 09:35","price":0},{"date":"1398/01/22 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 10:00","price":0},{"date":"1398/01/22 10:00","price":0},{"date":"1398/01/22 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 10:30","price":0},{"date":"1398/01/22 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 10:35","price":0},{"date":"1398/01/22 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 11:00","price":0},{"date":"1398/01/22 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 11:30","price":0},{"date":"1398/01/22 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 11:35","price":0},{"date":"1398/01/22 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 12:00","price":0},{"date":"1398/01/22 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 12:30","price":0},{"date":"1398/01/22 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 12:35","price":0},{"date":"1398/01/22 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 13:00","price":0},{"date":"1398/01/22 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 13:30","price":0},{"date":"1398/01/22 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 13:35","price":0},{"date":"1398/01/22 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 14:00","price":0},{"date":"1398/01/22 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 14:30","price":0},{"date":"1398/01/22 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 14:35","price":0},{"date":"1398/01/22 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 15:00","price":0},{"date":"1398/01/22 15:00","price":0},{"date":"1398/01/22 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 15:30","price":0},{"date":"1398/01/22 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 15:35","price":0},{"date":"1398/01/22 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 16:00","price":0},{"date":"1398/01/22 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 16:30","price":0},{"date":"1398/01/22 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 16:35","price":0},{"date":"1398/01/22 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 17:00","price":0},{"date":"1398/01/22 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 17:30","price":0},{"date":"1398/01/22 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 17:35","price":0},{"date":"1398/01/22 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 18:00","price":0},{"date":"1398/01/22 18:00","price":0},{"date":"1398/01/22 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 18:30","price":0},{"date":"1398/01/22 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 18:35","price":0},{"date":"1398/01/22 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 19:00","price":0},{"date":"1398/01/22 19:00","price":0},{"date":"1398/01/22 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 19:30","price":0},{"date":"1398/01/22 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 19:35","price":0},{"date":"1398/01/22 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 20:00","price":0},{"date":"1398/01/22 20:00","price":0},{"date":"1398/01/22 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 20:30","price":0},{"date":"1398/01/22 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 20:35","price":0},{"date":"1398/01/22 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 21:00","price":0},{"date":"1398/01/22 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 21:30","price":0},{"date":"1398/01/22 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 21:35","price":0},{"date":"1398/01/22 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 22:00","price":0},{"date":"1398/01/22 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 22:30","price":0},{"date":"1398/01/22 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 22:35","price":0},{"date":"1398/01/22 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 23:00","price":0},{"date":"1398/01/22 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 23:30","price":0},{"date":"1398/01/22 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/22 23:35","price":0},{"date":"1398/01/22 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399