کمترین: 
70.35
بیشترین: 
70.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.35
زمان: 
1/21 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 70.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 17:32","price":70.35}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399