کمترین: 
36195
بیشترین: 
37002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36208
زمان: 
1/21 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 21 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 36208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":37002},{"date":"1398/01/21 13:00","price":36607},{"date":"1398/01/21 14:00","price":36608},{"date":"1398/01/21 15:00","price":36453},{"date":"1398/01/21 16:00","price":36216},{"date":"1398/01/21 17:00","price":36203},{"date":"1398/01/21 18:00","price":36195},{"date":"1398/01/21 20:00","price":36208}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399