کمترین: 
1899000
بیشترین: 
1969000
قیمت تقلبی: 
1935000
زمان: 
1/21 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 21 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1935000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":1969000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1935000},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1949000},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1899000},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1940000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1944000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1938000},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1939000},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1935000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398