کمترین: 
1914500
بیشترین: 
1960500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1914500
زمان: 
1/21 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 21 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1914500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":1960500},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1938500},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1919500},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1917500},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1936500},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1925500},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1937500},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1924500},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1914500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398