کمترین: 
1915000
بیشترین: 
1961000
قیمت تقلبی: 
1915000
زمان: 
1/21 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 21 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1915000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":1961000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1939000},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1920000},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1918000},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1937000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1926000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1938000},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1925000},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1915000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398