کمترین: 
1914000
بیشترین: 
1960000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1914000
زمان: 
1/21 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 21 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 1914000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":1960000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":1938000},{"date":"1398/01/21 14:00","price":1919000},{"date":"1398/01/21 15:00","price":1917000},{"date":"1398/01/21 16:00","price":1936000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":1925000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":1937000},{"date":"1398/01/21 19:00","price":1924000},{"date":"1398/01/21 20:00","price":1914000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399