کمترین: 
2141940
بیشترین: 
2183900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2150780
زمان: 
1/21 19:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 21 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2150780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":2183900},{"date":"1398/01/21 13:00","price":2161820},{"date":"1398/01/21 14:00","price":2150780},{"date":"1398/01/21 15:00","price":2141940},{"date":"1398/01/21 16:00","price":2146360},{"date":"1398/01/21 17:00","price":2150780},{"date":"1398/01/21 18:00","price":2149450},{"date":"1398/01/21 19:00","price":2150780}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399