کمترین: 
4820000
بیشترین: 
4934000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4844000
زمان: 
1/21 22:00
قیمت سکه امامی امروز 21 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 4844000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 12:00","price":4934000},{"date":"1398/01/21 13:00","price":4889000},{"date":"1398/01/21 14:00","price":4867000},{"date":"1398/01/21 15:00","price":4849000},{"date":"1398/01/21 16:00","price":4859000},{"date":"1398/01/21 17:00","price":4863000},{"date":"1398/01/21 18:00","price":4862000},{"date":"1398/01/21 19:00","price":4820000},{"date":"1398/01/21 20:00","price":4825000},{"date":"1398/01/21 22:00","price":4844000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399