کمترین: 
35571
بیشترین: 
36686
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35588
زمان: 
1/21 20:00
قیمت ریال عمان امروز 21 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 35588 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":36686},{"date":"1398/01/21 12:00","price":36370},{"date":"1398/01/21 13:00","price":35980},{"date":"1398/01/21 15:00","price":35825},{"date":"1398/01/21 16:00","price":35592},{"date":"1398/01/21 17:00","price":35579},{"date":"1398/01/21 18:00","price":35571},{"date":"1398/01/21 19:00","price":35575},{"date":"1398/01/21 20:00","price":35588}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399