کمترین: 
3664
بیشترین: 
3778
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3665
زمان: 
1/21 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 21 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3665 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":3778},{"date":"1398/01/21 12:00","price":3746},{"date":"1398/01/21 13:00","price":3706},{"date":"1398/01/21 15:00","price":3690},{"date":"1398/01/21 16:00","price":3667},{"date":"1398/01/21 17:00","price":3664},{"date":"1398/01/21 20:00","price":3665}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399