کمترین: 
45140
بیشترین: 
46542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45179
زمان: 
1/21 20:00
قیمت دینار کویت امروز 21 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 45179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":46542},{"date":"1398/01/21 12:00","price":46172},{"date":"1398/01/21 13:00","price":45649},{"date":"1398/01/21 15:00","price":45452},{"date":"1398/01/21 16:00","price":45156},{"date":"1398/01/21 17:00","price":45140},{"date":"1398/01/21 18:00","price":45159},{"date":"1398/01/21 19:00","price":45163},{"date":"1398/01/21 20:00","price":45179}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399