کمترین: 
8084
بیشترین: 
8337
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8087
زمان: 
1/21 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 21 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 8087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":8337},{"date":"1398/01/21 12:00","price":8265},{"date":"1398/01/21 13:00","price":8177},{"date":"1398/01/21 15:00","price":8141},{"date":"1398/01/21 16:00","price":8088},{"date":"1398/01/21 17:00","price":8085},{"date":"1398/01/21 18:00","price":8084},{"date":"1398/01/21 20:00","price":8087}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399