کمترین: 
3742
بیشترین: 
3859
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3744
زمان: 
1/21 20:00
قیمت درهم امارات امروز 21 فروردین 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 3744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":3859},{"date":"1398/01/21 12:00","price":3826},{"date":"1398/01/21 13:00","price":3785},{"date":"1398/01/21 15:00","price":3769},{"date":"1398/01/21 16:00","price":3744},{"date":"1398/01/21 17:00","price":3743},{"date":"1398/01/21 18:00","price":3742},{"date":"1398/01/21 20:00","price":3744}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399