کمترین: 
17951
بیشترین: 
18509
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17977
زمان: 
1/21 20:00
قیمت پوند امروز 21 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 21 فروردین 1398 , 17977 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":18509},{"date":"1398/01/21 12:00","price":18373},{"date":"1398/01/21 13:00","price":18173},{"date":"1398/01/21 14:00","price":18169},{"date":"1398/01/21 15:00","price":18097},{"date":"1398/01/21 16:00","price":18007},{"date":"1398/01/21 17:00","price":17992},{"date":"1398/01/21 18:00","price":17951},{"date":"1398/01/21 19:00","price":17962},{"date":"1398/01/21 20:00","price":17977}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399