کمترین: 
15541
بیشترین: 
15563
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15541
زمان: 
1/21 20:00
قیمت یورو امروز 21 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 21 فروردین 1398 , 15541 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 11:00","price":15563},{"date":"1398/01/21 12:00","price":15552},{"date":"1398/01/21 13:00","price":15555},{"date":"1398/01/21 14:00","price":15557},{"date":"1398/01/21 15:00","price":15544},{"date":"1398/01/21 16:00","price":15561},{"date":"1398/01/21 17:00","price":15563},{"date":"1398/01/21 18:00","price":15546},{"date":"1398/01/21 19:00","price":15553},{"date":"1398/01/21 20:00","price":15541}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398