کمترین: 
2.692
بیشترین: 
2.721
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.704
زمان: 
1/21 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2.704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:08","price":2.699},{"date":"1398/01/21 00:32","price":2.705},{"date":"1398/01/21 01:08","price":2.708},{"date":"1398/01/21 01:32","price":2.705},{"date":"1398/01/21 03:08","price":2.71},{"date":"1398/01/21 04:08","price":2.711},{"date":"1398/01/21 05:08","price":2.707},{"date":"1398/01/21 05:32","price":2.704},{"date":"1398/01/21 06:08","price":2.705},{"date":"1398/01/21 06:32","price":2.707},{"date":"1398/01/21 07:08","price":2.705},{"date":"1398/01/21 07:32","price":2.707},{"date":"1398/01/21 08:08","price":2.705},{"date":"1398/01/21 08:32","price":2.707},{"date":"1398/01/21 09:08","price":2.708},{"date":"1398/01/21 09:32","price":2.706},{"date":"1398/01/21 10:08","price":2.704},{"date":"1398/01/21 12:08","price":2.703},{"date":"1398/01/21 13:08","price":2.7},{"date":"1398/01/21 14:08","price":2.699},{"date":"1398/01/21 14:32","price":2.697},{"date":"1398/01/21 15:08","price":2.692},{"date":"1398/01/21 16:08","price":2.705},{"date":"1398/01/21 16:32","price":2.721},{"date":"1398/01/21 17:08","price":2.719},{"date":"1398/01/21 17:32","price":2.716},{"date":"1398/01/21 18:08","price":2.692},{"date":"1398/01/21 18:32","price":2.712},{"date":"1398/01/21 19:08","price":2.707},{"date":"1398/01/21 19:32","price":2.712},{"date":"1398/01/21 20:08","price":2.71},{"date":"1398/01/21 20:32","price":2.707},{"date":"1398/01/21 21:08","price":2.705},{"date":"1398/01/21 21:32","price":2.704},{"date":"1398/01/21 22:08","price":2.696},{"date":"1398/01/21 23:08","price":2.7},{"date":"1398/01/21 23:32","price":2.704}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398