کمترین: 
1.998
بیشترین: 
2.0668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0635
زمان: 
1/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2.0635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:08","price":1.998},{"date":"1398/01/21 01:08","price":1.9983},{"date":"1398/01/21 01:32","price":2.014},{"date":"1398/01/21 02:08","price":2.013},{"date":"1398/01/21 03:08","price":2.0195},{"date":"1398/01/21 03:32","price":2.0205},{"date":"1398/01/21 04:08","price":2.0195},{"date":"1398/01/21 04:32","price":2.0205},{"date":"1398/01/21 05:08","price":2.0195},{"date":"1398/01/21 05:32","price":2.0215},{"date":"1398/01/21 06:08","price":2.021},{"date":"1398/01/21 06:32","price":2.0215},{"date":"1398/01/21 07:32","price":2.021},{"date":"1398/01/21 08:08","price":2.02},{"date":"1398/01/21 09:08","price":2.016},{"date":"1398/01/21 09:32","price":2.0215},{"date":"1398/01/21 10:08","price":2.022},{"date":"1398/01/21 10:32","price":2.0236},{"date":"1398/01/21 11:08","price":2.024},{"date":"1398/01/21 11:32","price":2.0215},{"date":"1398/01/21 12:08","price":2.0252},{"date":"1398/01/21 13:08","price":2.0255},{"date":"1398/01/21 13:32","price":2.026},{"date":"1398/01/21 14:08","price":2.0297},{"date":"1398/01/21 14:32","price":2.0312},{"date":"1398/01/21 15:08","price":2.0315},{"date":"1398/01/21 15:32","price":2.0318},{"date":"1398/01/21 16:08","price":2.0346},{"date":"1398/01/21 16:32","price":2.0305},{"date":"1398/01/21 17:08","price":2.0275},{"date":"1398/01/21 17:32","price":2.0295},{"date":"1398/01/21 18:08","price":2.0236},{"date":"1398/01/21 18:32","price":2.0349},{"date":"1398/01/21 19:08","price":2.0325},{"date":"1398/01/21 19:32","price":2.047},{"date":"1398/01/21 20:08","price":2.0545},{"date":"1398/01/21 20:32","price":2.0485},{"date":"1398/01/21 21:08","price":2.0525},{"date":"1398/01/21 21:32","price":2.0593},{"date":"1398/01/21 22:08","price":2.064},{"date":"1398/01/21 23:08","price":2.0668},{"date":"1398/01/21 23:32","price":2.0635}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398