کمترین: 
625.38
بیشترین: 
636.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
636.13
زمان: 
1/21 23:32
قیمت گازوئیل امروز 21 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 636.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:08","price":625.38},{"date":"1398/01/21 01:08","price":625.88},{"date":"1398/01/21 01:32","price":626.88},{"date":"1398/01/21 02:08","price":626.38},{"date":"1398/01/21 05:08","price":627.63},{"date":"1398/01/21 06:08","price":626.63},{"date":"1398/01/21 06:32","price":626.38},{"date":"1398/01/21 07:32","price":625.63},{"date":"1398/01/21 08:08","price":625.5},{"date":"1398/01/21 08:32","price":625.88},{"date":"1398/01/21 09:32","price":626.38},{"date":"1398/01/21 10:08","price":626.63},{"date":"1398/01/21 10:32","price":627.13},{"date":"1398/01/21 11:08","price":627.63},{"date":"1398/01/21 11:32","price":626.88},{"date":"1398/01/21 12:08","price":627.38},{"date":"1398/01/21 13:08","price":626.88},{"date":"1398/01/21 13:32","price":626.75},{"date":"1398/01/21 14:08","price":627.88},{"date":"1398/01/21 14:32","price":628.13},{"date":"1398/01/21 15:32","price":627.63},{"date":"1398/01/21 16:08","price":627.38},{"date":"1398/01/21 16:32","price":626.63},{"date":"1398/01/21 17:08","price":625.88},{"date":"1398/01/21 17:32","price":626.88},{"date":"1398/01/21 18:08","price":627.63},{"date":"1398/01/21 18:32","price":629.13},{"date":"1398/01/21 19:08","price":628.88},{"date":"1398/01/21 19:32","price":628.63},{"date":"1398/01/21 20:08","price":631.13},{"date":"1398/01/21 20:32","price":631.25},{"date":"1398/01/21 21:08","price":632.88},{"date":"1398/01/21 21:32","price":634.38},{"date":"1398/01/21 22:08","price":634.13},{"date":"1398/01/21 23:08","price":636},{"date":"1398/01/21 23:32","price":636.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398