کمترین: 
2.0476
بیشترین: 
2.0865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.084
زمان: 
1/21 23:32
قیمت نفت کوره امروز 21 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 2.084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:08","price":2.0477},{"date":"1398/01/21 00:32","price":2.0476},{"date":"1398/01/21 01:08","price":2.0484},{"date":"1398/01/21 01:32","price":2.0523},{"date":"1398/01/21 03:08","price":2.0598},{"date":"1398/01/21 03:32","price":2.0589},{"date":"1398/01/21 04:08","price":2.0576},{"date":"1398/01/21 04:32","price":2.057},{"date":"1398/01/21 05:08","price":2.0548},{"date":"1398/01/21 05:32","price":2.0551},{"date":"1398/01/21 06:08","price":2.0523},{"date":"1398/01/21 06:32","price":2.051},{"date":"1398/01/21 07:08","price":2.0515},{"date":"1398/01/21 07:32","price":2.0499},{"date":"1398/01/21 08:08","price":2.0492},{"date":"1398/01/21 08:32","price":2.05},{"date":"1398/01/21 09:08","price":2.0492},{"date":"1398/01/21 09:32","price":2.0515},{"date":"1398/01/21 10:08","price":2.0526},{"date":"1398/01/21 10:32","price":2.0554},{"date":"1398/01/21 11:08","price":2.0564},{"date":"1398/01/21 11:32","price":2.0543},{"date":"1398/01/21 12:08","price":2.0561},{"date":"1398/01/21 13:08","price":2.053},{"date":"1398/01/21 13:32","price":2.0542},{"date":"1398/01/21 14:08","price":2.0563},{"date":"1398/01/21 14:32","price":2.0584},{"date":"1398/01/21 15:08","price":2.0564},{"date":"1398/01/21 15:32","price":2.0572},{"date":"1398/01/21 16:08","price":2.0552},{"date":"1398/01/21 16:32","price":2.0528},{"date":"1398/01/21 17:08","price":2.0507},{"date":"1398/01/21 17:32","price":2.0531},{"date":"1398/01/21 18:08","price":2.057},{"date":"1398/01/21 18:32","price":2.061},{"date":"1398/01/21 19:08","price":2.0584},{"date":"1398/01/21 19:32","price":2.0553},{"date":"1398/01/21 20:08","price":2.0669},{"date":"1398/01/21 20:32","price":2.0697},{"date":"1398/01/21 21:08","price":2.0751},{"date":"1398/01/21 21:32","price":2.08},{"date":"1398/01/21 22:08","price":2.0816},{"date":"1398/01/21 23:08","price":2.0865},{"date":"1398/01/21 23:32","price":2.084}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398