کمترین: 
70.59
بیشترین: 
71.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.72
زمان: 
1/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 71.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:08","price":70.66},{"date":"1398/01/21 00:32","price":70.61},{"date":"1398/01/21 01:08","price":70.64},{"date":"1398/01/21 01:32","price":70.8},{"date":"1398/01/21 02:08","price":70.76},{"date":"1398/01/21 02:32","price":70.8},{"date":"1398/01/21 03:08","price":70.81},{"date":"1398/01/21 06:08","price":70.72},{"date":"1398/01/21 06:32","price":70.68},{"date":"1398/01/21 07:32","price":70.64},{"date":"1398/01/21 08:08","price":70.6},{"date":"1398/01/21 08:32","price":70.66},{"date":"1398/01/21 09:08","price":70.59},{"date":"1398/01/21 09:32","price":70.67},{"date":"1398/01/21 10:08","price":70.68},{"date":"1398/01/21 10:32","price":70.78},{"date":"1398/01/21 11:08","price":70.84},{"date":"1398/01/21 11:32","price":70.73},{"date":"1398/01/21 12:08","price":70.81},{"date":"1398/01/21 12:32","price":70.88},{"date":"1398/01/21 13:08","price":70.83},{"date":"1398/01/21 13:32","price":70.88},{"date":"1398/01/21 14:08","price":71},{"date":"1398/01/21 14:32","price":71.08},{"date":"1398/01/21 15:08","price":71},{"date":"1398/01/21 15:32","price":70.96},{"date":"1398/01/21 16:08","price":70.97},{"date":"1398/01/21 16:32","price":70.84},{"date":"1398/01/21 17:08","price":70.71},{"date":"1398/01/21 17:32","price":70.77},{"date":"1398/01/21 18:08","price":70.86},{"date":"1398/01/21 18:32","price":71.05},{"date":"1398/01/21 19:08","price":71},{"date":"1398/01/21 19:32","price":71.14},{"date":"1398/01/21 20:08","price":71.5},{"date":"1398/01/21 20:32","price":71.44},{"date":"1398/01/21 21:08","price":71.62},{"date":"1398/01/21 21:32","price":71.67},{"date":"1398/01/21 22:08","price":71.66},{"date":"1398/01/21 23:08","price":71.75},{"date":"1398/01/21 23:32","price":71.72}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398