کمترین: 
64.03
بیشترین: 
64.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.58
زمان: 
1/21 23:32
قیمت نفت سبک امروز 21 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 فروردین 1398 , 64.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:08","price":64.06},{"date":"1398/01/21 00:32","price":64.03},{"date":"1398/01/21 01:08","price":64.05},{"date":"1398/01/21 01:32","price":64.27},{"date":"1398/01/21 02:08","price":64.23},{"date":"1398/01/21 03:08","price":64.24},{"date":"1398/01/21 03:32","price":64.18},{"date":"1398/01/21 04:08","price":64.16},{"date":"1398/01/21 04:32","price":64.21},{"date":"1398/01/21 05:08","price":64.24},{"date":"1398/01/21 05:32","price":64.22},{"date":"1398/01/21 06:08","price":64.13},{"date":"1398/01/21 06:32","price":64.12},{"date":"1398/01/21 07:32","price":64.09},{"date":"1398/01/21 08:08","price":64.08},{"date":"1398/01/21 08:32","price":64.1},{"date":"1398/01/21 09:08","price":64.09},{"date":"1398/01/21 09:32","price":64.12},{"date":"1398/01/21 10:08","price":64.14},{"date":"1398/01/21 10:32","price":64.17},{"date":"1398/01/21 11:08","price":64.27},{"date":"1398/01/21 11:32","price":64.2},{"date":"1398/01/21 12:08","price":64.28},{"date":"1398/01/21 13:32","price":64.3},{"date":"1398/01/21 14:08","price":64.41},{"date":"1398/01/21 14:32","price":64.52},{"date":"1398/01/21 15:08","price":64.44},{"date":"1398/01/21 15:32","price":64.42},{"date":"1398/01/21 16:08","price":64.41},{"date":"1398/01/21 16:32","price":64.35},{"date":"1398/01/21 17:08","price":64.27},{"date":"1398/01/21 17:32","price":64.3},{"date":"1398/01/21 18:08","price":64.33},{"date":"1398/01/21 18:32","price":64.45},{"date":"1398/01/21 19:08","price":64.38},{"date":"1398/01/21 19:32","price":64.19},{"date":"1398/01/21 20:08","price":64.44},{"date":"1398/01/21 20:32","price":64.36},{"date":"1398/01/21 21:08","price":64.66},{"date":"1398/01/21 21:32","price":64.61},{"date":"1398/01/21 22:08","price":64.56},{"date":"1398/01/21 23:08","price":64.6},{"date":"1398/01/21 23:32","price":64.58}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399