کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/21 23:40
قیمت dsعنوان امروز 21 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 21 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/21 00:00","price":0},{"date":"1398/01/21 00:00","price":0},{"date":"1398/01/21 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 00:30","price":0},{"date":"1398/01/21 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 00:35","price":0},{"date":"1398/01/21 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 01:00","price":0},{"date":"1398/01/21 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 01:30","price":0},{"date":"1398/01/21 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 01:35","price":0},{"date":"1398/01/21 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 02:00","price":0},{"date":"1398/01/21 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 02:30","price":0},{"date":"1398/01/21 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 02:35","price":0},{"date":"1398/01/21 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 03:00","price":0},{"date":"1398/01/21 03:00","price":0},{"date":"1398/01/21 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 03:30","price":0},{"date":"1398/01/21 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 03:35","price":0},{"date":"1398/01/21 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 04:00","price":0},{"date":"1398/01/21 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 04:30","price":0},{"date":"1398/01/21 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 04:35","price":0},{"date":"1398/01/21 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 05:00","price":0},{"date":"1398/01/21 05:00","price":0},{"date":"1398/01/21 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 05:30","price":0},{"date":"1398/01/21 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 05:35","price":0},{"date":"1398/01/21 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 06:00","price":0},{"date":"1398/01/21 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 06:30","price":0},{"date":"1398/01/21 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 06:35","price":0},{"date":"1398/01/21 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 07:00","price":0},{"date":"1398/01/21 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 07:30","price":0},{"date":"1398/01/21 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 07:35","price":0},{"date":"1398/01/21 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 08:00","price":0},{"date":"1398/01/21 08:00","price":0},{"date":"1398/01/21 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 08:30","price":0},{"date":"1398/01/21 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 08:35","price":0},{"date":"1398/01/21 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 09:00","price":0},{"date":"1398/01/21 09:00","price":0},{"date":"1398/01/21 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 09:30","price":0},{"date":"1398/01/21 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 09:35","price":0},{"date":"1398/01/21 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 10:00","price":0},{"date":"1398/01/21 10:00","price":0},{"date":"1398/01/21 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 10:30","price":0},{"date":"1398/01/21 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 10:35","price":0},{"date":"1398/01/21 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 11:00","price":0},{"date":"1398/01/21 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 11:30","price":0},{"date":"1398/01/21 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 11:35","price":0},{"date":"1398/01/21 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 12:00","price":0},{"date":"1398/01/21 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 12:30","price":0},{"date":"1398/01/21 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 12:35","price":0},{"date":"1398/01/21 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 13:00","price":0},{"date":"1398/01/21 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 13:30","price":0},{"date":"1398/01/21 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 13:35","price":0},{"date":"1398/01/21 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 14:00","price":0},{"date":"1398/01/21 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 14:30","price":0},{"date":"1398/01/21 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 14:35","price":0},{"date":"1398/01/21 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 15:00","price":0},{"date":"1398/01/21 15:00","price":0},{"date":"1398/01/21 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 15:30","price":0},{"date":"1398/01/21 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 15:35","price":0},{"date":"1398/01/21 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 16:00","price":0},{"date":"1398/01/21 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 16:30","price":0},{"date":"1398/01/21 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 16:35","price":0},{"date":"1398/01/21 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 17:00","price":0},{"date":"1398/01/21 17:00","price":0},{"date":"1398/01/21 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 17:30","price":0},{"date":"1398/01/21 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 17:35","price":0},{"date":"1398/01/21 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 18:00","price":0},{"date":"1398/01/21 18:00","price":0},{"date":"1398/01/21 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 18:30","price":0},{"date":"1398/01/21 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 18:35","price":0},{"date":"1398/01/21 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 19:00","price":0},{"date":"1398/01/21 19:00","price":0},{"date":"1398/01/21 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 19:30","price":0},{"date":"1398/01/21 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 19:35","price":0},{"date":"1398/01/21 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 20:00","price":0},{"date":"1398/01/21 20:00","price":0},{"date":"1398/01/21 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 20:30","price":0},{"date":"1398/01/21 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 20:35","price":0},{"date":"1398/01/21 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 21:00","price":0},{"date":"1398/01/21 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 21:30","price":0},{"date":"1398/01/21 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 21:35","price":0},{"date":"1398/01/21 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 22:00","price":0},{"date":"1398/01/21 22:00","price":0},{"date":"1398/01/21 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 22:30","price":0},{"date":"1398/01/21 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 22:35","price":0},{"date":"1398/01/21 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 23:00","price":0},{"date":"1398/01/21 23:00","price":0},{"date":"1398/01/21 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 23:30","price":0},{"date":"1398/01/21 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/21 23:35","price":0},{"date":"1398/01/21 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398