کمترین: 
37313
بیشترین: 
37329
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37325
زمان: 
1/20 14:00
قیمت دینار بحرین امروز 20 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 37325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":37327},{"date":"1398/01/20 12:26","price":37329},{"date":"1398/01/20 12:30","price":37318},{"date":"1398/01/20 13:00","price":37313},{"date":"1398/01/20 14:00","price":37325}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1399