کمترین: 
1930000
بیشترین: 
2076000
قیمت تقلبی: 
1990000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 20 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1990000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1930000},{"date":"1398/01/20 12:26","price":2065000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":2062000},{"date":"1398/01/20 13:00","price":2055000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2076000},{"date":"1398/01/20 15:00","price":2054000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2041000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2012000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1967000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1990000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398