کمترین: 
1927500
بیشترین: 
2073500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1978500
زمان: 
1/20 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 20 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1978500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1927500},{"date":"1398/01/20 12:26","price":2066500},{"date":"1398/01/20 12:30","price":2063500},{"date":"1398/01/20 13:00","price":2042500},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2073500},{"date":"1398/01/20 15:00","price":2054500},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2041500},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2006500},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1954500},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1981500},{"date":"1398/01/20 20:00","price":1978500}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398