کمترین: 
1928000
بیشترین: 
2074000
قیمت تقلبی: 
1979000
زمان: 
1/20 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 20 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1979000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1928000},{"date":"1398/01/20 12:26","price":2067000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":2064000},{"date":"1398/01/20 13:00","price":2043000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2074000},{"date":"1398/01/20 15:00","price":2055000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2042000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2007000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1955000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1982000},{"date":"1398/01/20 20:00","price":1979000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398