کمترین: 
1927000
بیشترین: 
2073000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1978000
زمان: 
1/20 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 20 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1978000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1927000},{"date":"1398/01/20 12:26","price":2066000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":2063000},{"date":"1398/01/20 13:00","price":2042000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2073000},{"date":"1398/01/20 15:00","price":2054000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2041000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2006000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1954000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1981000},{"date":"1398/01/20 20:00","price":1978000}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398