کمترین: 
169150
بیشترین: 
2285470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2203770
زمان: 
1/20 19:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 20 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2203770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":170030},{"date":"1398/01/20 12:26","price":171580},{"date":"1398/01/20 12:30","price":170910},{"date":"1398/01/20 13:00","price":169150},{"date":"1398/01/20 14:00","price":2285470},{"date":"1398/01/20 15:00","price":2254560},{"date":"1398/01/20 16:00","price":2245730},{"date":"1398/01/20 17:00","price":2214810},{"date":"1398/01/20 18:00","price":2181690},{"date":"1398/01/20 19:00","price":2203770}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398