کمترین: 
1920400
بیشترین: 
1931000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1929900
زمان: 
1/20 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 20 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1929900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1920400},{"date":"1398/01/20 12:26","price":1925000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":1924600},{"date":"1398/01/20 13:00","price":1925700},{"date":"1398/01/20 14:00","price":1925900},{"date":"1398/01/20 15:00","price":1927200},{"date":"1398/01/20 16:00","price":1928200},{"date":"1398/01/20 17:00","price":1927800},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1931000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1929300},{"date":"1398/01/20 20:00","price":1929900}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399