کمترین: 
1921800
بیشترین: 
1932400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1931200
زمان: 
1/20 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 20 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1931200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":1921800},{"date":"1398/01/20 12:26","price":1926400},{"date":"1398/01/20 12:30","price":1926500},{"date":"1398/01/20 13:00","price":1927000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":1927300},{"date":"1398/01/20 15:00","price":1928500},{"date":"1398/01/20 16:00","price":1929500},{"date":"1398/01/20 17:00","price":1929200},{"date":"1398/01/20 18:00","price":1932400},{"date":"1398/01/20 19:00","price":1930700},{"date":"1398/01/20 20:00","price":1931200}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398