کمترین: 
286500
بیشترین: 
5149000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4966000
زمان: 
1/20 19:00
قیمت سکه امامی امروز 20 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 4966000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 12:00","price":286500},{"date":"1398/01/20 12:26","price":5080000},{"date":"1398/01/20 12:30","price":5100000},{"date":"1398/01/20 13:00","price":5085000},{"date":"1398/01/20 14:00","price":5149000},{"date":"1398/01/20 15:00","price":5048000},{"date":"1398/01/20 16:00","price":5056000},{"date":"1398/01/20 17:00","price":4978000},{"date":"1398/01/20 18:00","price":4933000},{"date":"1398/01/20 19:00","price":4966000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398