کمترین: 
24.54
بیشترین: 
25.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
25.56
زمان: 
1/20 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 20 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 25.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 11:08","price":24.54},{"date":"1398/01/20 11:32","price":24.71},{"date":"1398/01/20 12:08","price":24.86},{"date":"1398/01/20 13:08","price":25.08},{"date":"1398/01/20 13:32","price":25.06},{"date":"1398/01/20 14:32","price":25.32},{"date":"1398/01/20 15:08","price":25.16},{"date":"1398/01/20 15:32","price":25.32},{"date":"1398/01/20 16:08","price":25.35},{"date":"1398/01/20 17:08","price":25.37},{"date":"1398/01/20 17:32","price":25.13},{"date":"1398/01/20 18:08","price":25.19},{"date":"1398/01/20 18:32","price":24.87},{"date":"1398/01/20 19:08","price":25.13},{"date":"1398/01/20 20:08","price":25.3},{"date":"1398/01/20 20:32","price":25.58},{"date":"1398/01/20 21:08","price":25.56}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398