کمترین: 
63.88
بیشترین: 
64.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.03
زمان: 
1/20 23:32
قیمت نفت سبک امروز 20 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 64.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:32","price":64.44},{"date":"1398/01/20 01:08","price":64.43},{"date":"1398/01/20 01:32","price":64.45},{"date":"1398/01/20 02:08","price":64.46},{"date":"1398/01/20 03:08","price":64.39},{"date":"1398/01/20 03:32","price":64.41},{"date":"1398/01/20 04:08","price":64.39},{"date":"1398/01/20 04:32","price":64.44},{"date":"1398/01/20 05:08","price":64.66},{"date":"1398/01/20 05:32","price":64.59},{"date":"1398/01/20 06:08","price":64.57},{"date":"1398/01/20 06:32","price":64.34},{"date":"1398/01/20 07:08","price":64.43},{"date":"1398/01/20 07:32","price":64.54},{"date":"1398/01/20 08:08","price":64.56},{"date":"1398/01/20 09:08","price":64.54},{"date":"1398/01/20 09:32","price":64.53},{"date":"1398/01/20 10:08","price":64.52},{"date":"1398/01/20 10:32","price":64.47},{"date":"1398/01/20 11:08","price":64.39},{"date":"1398/01/20 12:08","price":64.51},{"date":"1398/01/20 13:08","price":64.61},{"date":"1398/01/20 13:32","price":64.58},{"date":"1398/01/20 14:08","price":64.72},{"date":"1398/01/20 14:32","price":64.64},{"date":"1398/01/20 15:08","price":64.49},{"date":"1398/01/20 15:32","price":64.52},{"date":"1398/01/20 16:08","price":64.47},{"date":"1398/01/20 17:08","price":64.28},{"date":"1398/01/20 17:32","price":64.22},{"date":"1398/01/20 18:08","price":64.17},{"date":"1398/01/20 18:32","price":64.12},{"date":"1398/01/20 19:08","price":64.3},{"date":"1398/01/20 20:08","price":63.88},{"date":"1398/01/20 20:32","price":63.97},{"date":"1398/01/20 21:08","price":64.04},{"date":"1398/01/20 21:32","price":63.98},{"date":"1398/01/20 22:08","price":64.16},{"date":"1398/01/20 23:08","price":63.96},{"date":"1398/01/20 23:32","price":64.03}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398