کمترین: 
2.687
بیشترین: 
2.723
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.7
زمان: 
1/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:08","price":2.711},{"date":"1398/01/20 00:32","price":2.712},{"date":"1398/01/20 01:32","price":2.71},{"date":"1398/01/20 03:08","price":2.712},{"date":"1398/01/20 03:32","price":2.713},{"date":"1398/01/20 04:08","price":2.718},{"date":"1398/01/20 05:08","price":2.713},{"date":"1398/01/20 05:32","price":2.712},{"date":"1398/01/20 06:08","price":2.713},{"date":"1398/01/20 06:32","price":2.716},{"date":"1398/01/20 07:08","price":2.718},{"date":"1398/01/20 09:08","price":2.722},{"date":"1398/01/20 09:32","price":2.723},{"date":"1398/01/20 10:08","price":2.712},{"date":"1398/01/20 10:32","price":2.713},{"date":"1398/01/20 11:08","price":2.712},{"date":"1398/01/20 11:32","price":2.72},{"date":"1398/01/20 12:08","price":2.718},{"date":"1398/01/20 13:08","price":2.719},{"date":"1398/01/20 13:32","price":2.716},{"date":"1398/01/20 14:08","price":2.712},{"date":"1398/01/20 14:32","price":2.711},{"date":"1398/01/20 15:32","price":2.705},{"date":"1398/01/20 16:08","price":2.704},{"date":"1398/01/20 17:08","price":2.708},{"date":"1398/01/20 17:32","price":2.704},{"date":"1398/01/20 18:08","price":2.687},{"date":"1398/01/20 19:08","price":2.7},{"date":"1398/01/20 20:08","price":2.695},{"date":"1398/01/20 20:32","price":2.696},{"date":"1398/01/20 21:32","price":2.694},{"date":"1398/01/20 22:08","price":2.697},{"date":"1398/01/20 23:08","price":2.696},{"date":"1398/01/20 23:32","price":2.7}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398