کمترین: 
1.988
بیشترین: 
2.006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.999
زمان: 
1/20 23:32
قیمت بنزین امروز 20 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 20 فروردین 1398 , 1.999 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:08","price":1.988},{"date":"1398/01/20 00:32","price":1.9895},{"date":"1398/01/20 01:08","price":1.988},{"date":"1398/01/20 01:32","price":1.99},{"date":"1398/01/20 02:08","price":1.9895},{"date":"1398/01/20 03:32","price":1.9915},{"date":"1398/01/20 05:08","price":1.995},{"date":"1398/01/20 05:32","price":1.9935},{"date":"1398/01/20 06:08","price":1.9945},{"date":"1398/01/20 06:32","price":1.9885},{"date":"1398/01/20 07:08","price":1.9905},{"date":"1398/01/20 07:32","price":1.9929},{"date":"1398/01/20 08:08","price":1.994},{"date":"1398/01/20 08:32","price":1.9945},{"date":"1398/01/20 09:08","price":1.994},{"date":"1398/01/20 09:32","price":1.9945},{"date":"1398/01/20 10:08","price":1.994},{"date":"1398/01/20 10:32","price":1.9915},{"date":"1398/01/20 11:08","price":1.991},{"date":"1398/01/20 11:32","price":1.9895},{"date":"1398/01/20 12:08","price":1.9945},{"date":"1398/01/20 13:08","price":2},{"date":"1398/01/20 13:32","price":1.9995},{"date":"1398/01/20 14:08","price":2.0019},{"date":"1398/01/20 14:32","price":1.999},{"date":"1398/01/20 15:08","price":2},{"date":"1398/01/20 15:32","price":2.0045},{"date":"1398/01/20 16:08","price":2.0011},{"date":"1398/01/20 17:08","price":1.996},{"date":"1398/01/20 17:32","price":1.9915},{"date":"1398/01/20 18:08","price":1.9939},{"date":"1398/01/20 18:32","price":1.992},{"date":"1398/01/20 19:08","price":2.006},{"date":"1398/01/20 20:08","price":1.9963},{"date":"1398/01/20 20:32","price":2.003},{"date":"1398/01/20 21:08","price":2.004},{"date":"1398/01/20 21:32","price":1.9988},{"date":"1398/01/20 22:08","price":2.0002},{"date":"1398/01/20 23:08","price":1.9985},{"date":"1398/01/20 23:32","price":1.999}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398