کمترین: 
624.38
بیشترین: 
630.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624.88
زمان: 
1/20 23:08
قیمت گازوئیل امروز 20 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 624.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:08","price":627},{"date":"1398/01/20 00:32","price":627.25},{"date":"1398/01/20 01:08","price":627},{"date":"1398/01/20 01:32","price":627.13},{"date":"1398/01/20 02:08","price":627.25},{"date":"1398/01/20 05:08","price":628.63},{"date":"1398/01/20 05:32","price":628},{"date":"1398/01/20 06:08","price":628.13},{"date":"1398/01/20 06:32","price":626.38},{"date":"1398/01/20 07:08","price":626.63},{"date":"1398/01/20 07:32","price":627.25},{"date":"1398/01/20 08:08","price":627.5},{"date":"1398/01/20 08:32","price":627.88},{"date":"1398/01/20 09:32","price":627.75},{"date":"1398/01/20 10:08","price":627.63},{"date":"1398/01/20 10:32","price":626.75},{"date":"1398/01/20 11:08","price":628.38},{"date":"1398/01/20 11:32","price":628},{"date":"1398/01/20 12:08","price":629.38},{"date":"1398/01/20 13:08","price":630.88},{"date":"1398/01/20 13:32","price":629.88},{"date":"1398/01/20 14:08","price":630.88},{"date":"1398/01/20 14:32","price":630.13},{"date":"1398/01/20 15:08","price":629.38},{"date":"1398/01/20 15:32","price":629.88},{"date":"1398/01/20 16:08","price":629.63},{"date":"1398/01/20 17:08","price":628.63},{"date":"1398/01/20 17:32","price":628.13},{"date":"1398/01/20 18:08","price":627.63},{"date":"1398/01/20 18:32","price":626.88},{"date":"1398/01/20 19:08","price":627.88},{"date":"1398/01/20 20:08","price":624.38},{"date":"1398/01/20 20:32","price":625.63},{"date":"1398/01/20 21:08","price":626.13},{"date":"1398/01/20 21:32","price":625.13},{"date":"1398/01/20 22:08","price":626.13},{"date":"1398/01/20 23:08","price":624.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398