کمترین: 
2.0425
بیشترین: 
2.0625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0451
زمان: 
1/20 23:32
قیمت نفت کوره امروز 20 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 2.0451 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:08","price":2.0566},{"date":"1398/01/20 00:32","price":2.0575},{"date":"1398/01/20 01:08","price":2.0567},{"date":"1398/01/20 01:32","price":2.0575},{"date":"1398/01/20 03:08","price":2.0581},{"date":"1398/01/20 03:32","price":2.0589},{"date":"1398/01/20 04:08","price":2.0582},{"date":"1398/01/20 04:32","price":2.0593},{"date":"1398/01/20 05:08","price":2.0618},{"date":"1398/01/20 05:32","price":2.0595},{"date":"1398/01/20 06:08","price":2.0603},{"date":"1398/01/20 06:32","price":2.0554},{"date":"1398/01/20 07:32","price":2.0576},{"date":"1398/01/20 08:32","price":2.0583},{"date":"1398/01/20 09:32","price":2.0587},{"date":"1398/01/20 10:08","price":2.0572},{"date":"1398/01/20 10:32","price":2.0553},{"date":"1398/01/20 11:08","price":2.0537},{"date":"1398/01/20 11:32","price":2.0529},{"date":"1398/01/20 12:08","price":2.0584},{"date":"1398/01/20 13:08","price":2.0625},{"date":"1398/01/20 13:32","price":2.0622},{"date":"1398/01/20 14:32","price":2.0602},{"date":"1398/01/20 15:08","price":2.0586},{"date":"1398/01/20 15:32","price":2.0601},{"date":"1398/01/20 16:08","price":2.0585},{"date":"1398/01/20 17:08","price":2.0562},{"date":"1398/01/20 17:32","price":2.0537},{"date":"1398/01/20 18:08","price":2.0532},{"date":"1398/01/20 18:32","price":2.0505},{"date":"1398/01/20 19:08","price":2.0541},{"date":"1398/01/20 20:08","price":2.0425},{"date":"1398/01/20 20:32","price":2.045},{"date":"1398/01/20 21:08","price":2.0484},{"date":"1398/01/20 21:32","price":2.0464},{"date":"1398/01/20 22:08","price":2.0488},{"date":"1398/01/20 23:08","price":2.0446},{"date":"1398/01/20 23:32","price":2.0451}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398