کمترین: 
70.58
بیشترین: 
71.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.61
زمان: 
1/20 23:32
قیمت نفت برنت امروز 20 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 فروردین 1398 , 70.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/20 00:08","price":71.06},{"date":"1398/01/20 00:32","price":71.1},{"date":"1398/01/20 01:08","price":71.08},{"date":"1398/01/20 02:08","price":71.07},{"date":"1398/01/20 02:32","price":71.08},{"date":"1398/01/20 03:08","price":71.07},{"date":"1398/01/20 05:08","price":71.27},{"date":"1398/01/20 05:32","price":71.17},{"date":"1398/01/20 06:08","price":71.21},{"date":"1398/01/20 06:32","price":70.97},{"date":"1398/01/20 07:08","price":71.06},{"date":"1398/01/20 07:32","price":71.15},{"date":"1398/01/20 08:08","price":71.18},{"date":"1398/01/20 08:32","price":71.19},{"date":"1398/01/20 10:08","price":71.16},{"date":"1398/01/20 10:32","price":71.03},{"date":"1398/01/20 11:08","price":71},{"date":"1398/01/20 11:32","price":70.94},{"date":"1398/01/20 12:08","price":71.09},{"date":"1398/01/20 13:08","price":71.27},{"date":"1398/01/20 13:32","price":71.14},{"date":"1398/01/20 14:08","price":71.28},{"date":"1398/01/20 14:32","price":71.11},{"date":"1398/01/20 15:08","price":71.02},{"date":"1398/01/20 15:32","price":71.12},{"date":"1398/01/20 16:08","price":71.06},{"date":"1398/01/20 17:08","price":70.86},{"date":"1398/01/20 17:32","price":70.75},{"date":"1398/01/20 18:08","price":70.66},{"date":"1398/01/20 18:32","price":70.62},{"date":"1398/01/20 19:08","price":70.8},{"date":"1398/01/20 20:08","price":70.58},{"date":"1398/01/20 20:32","price":70.69},{"date":"1398/01/20 21:08","price":70.78},{"date":"1398/01/20 21:32","price":70.69},{"date":"1398/01/20 22:08","price":70.77},{"date":"1398/01/20 23:08","price":70.6},{"date":"1398/01/20 23:32","price":70.61}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398