کمترین: 
2059
بیشترین: 
2067
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2067
زمان: 
1/19 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 19 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 2067 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":2059},{"date":"1398/01/19 14:00","price":2060},{"date":"1398/01/19 15:00","price":2061},{"date":"1398/01/19 16:00","price":2062},{"date":"1398/01/19 17:00","price":2063},{"date":"1398/01/19 18:00","price":2067},{"date":"1398/01/19 19:00","price":2066},{"date":"1398/01/19 20:00","price":2067}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398