کمترین: 
1853000
بیشترین: 
1949000
قیمت تقلبی: 
1853000
زمان: 
1/19 16:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 19 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1853000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1917000},{"date":"1398/01/19 13:00","price":1933000},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1928000},{"date":"1398/01/19 15:00","price":1949000},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1853000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398