کمترین: 
1850500
بیشترین: 
1969500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1957500
زمان: 
1/19 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 19 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 19 فروردین 1398 , 1957500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/19 12:00","price":1914500},{"date":"1398/01/19 13:00","price":1929500},{"date":"1398/01/19 14:00","price":1924500},{"date":"1398/01/19 15:00","price":1941500},{"date":"1398/01/19 16:00","price":1850500},{"date":"1398/01/19 17:00","price":1954500},{"date":"1398/01/19 18:00","price":1969500},{"date":"1398/01/19 19:00","price":1959500},{"date":"1398/01/19 20:00","price":1957500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398